Παράταση για την υποβολή προτάσεων για την πρόσκληση “Σύστημα Τηλεϊατρικής – Τηλεφροντίδας για την αντιμετώπιση έκτακτων/επειγόντων ιατρικών περιστατικών ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ”, έως τις 16 Μαΐου 2022.

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΚΤ)

Αριθμός Πρόσκλησης: Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5763

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Έναρξη Υποβολής: 06/04/2022

Λήξη Υποβολής: 16/05/2022

Προϋπολογισμός: 1.200.000,00 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ