«Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων» 

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: 3α ΤΑΠΤοΚ.1

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 29/03/2021

Λήξη: 29/06/2021

Προϋπολογισμός: 2.500.000,00 €

ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

B’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.2