Τροποποίηση απόφασης ένταξης πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων» με Κωδικό ΟΠΣ 3922 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ως προς :

  • την ημερομηνία λήξης της πράξης εως 31/12/2023
  • την συνολική Δημόσια Δαπάνη όπου ανέρχεται σε 3,998,358.73€

↓ Λήψη Αρχείου