Η  ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με δύο (2) άτομα, με ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ
Μηχανικών, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης της εφαρμογής της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης της ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ» ως ΕΦΔ, του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της  ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας , Ερμού 21, Τρίπολη Αρκαδίας , 3ος Όροφος, Τ.Κ. 22132, μέχρι την Δευτέρα 06/07/2020 και ώρα 14.00.

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Το κείμενο της Πρόσκλησης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Τα Παραρτήματα Α & Β της Πρόσκλησης, με την αίτηση υποψηφιότητας και την υπεύθυνη δήλωση, μπορείτε να τα βρείτε σε επεξεργάσιμη μορφή, εδώ:

Αίτηση Υποψηφιότητας

Υπεύθυνη Δήλωση

Τα Ειδικά Παραρτήματα (I), (II) & (III), με τίτλο «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ», «ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και «ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ», μπορείτε να τα βρείτε εδώ:

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ- ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ