Μη κατηγοριοποιημένο

Ένταξη της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΕΠΑΝΩ ΧΡΕΠΑΣ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5132743 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με ένα (1) άτομο.

Απόρριψη της Πράξης «Βελτίωση οδού σύνδεσης Αρχαίου θεάτρου Ορχομενού με οδικό δίκτυο» με Κωδικό ΟΠΣ 5045483 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»